Булган аймгийн 2017 оны хөдөө аж ахуйн танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 05 сар 07. 08 цаг 14 минут
2017 оны байдлаар манай аймгийн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-ий 57.3 хувийг бүрдүүлж байна. Салбарын бүтцээр анхдагч салбар буюу хөдөө аж ахуйн салбар, үүний дотор мал аж ахуйн салбар 2000-2007 онуудад 70-78 орчим хувийг үйлдвэрлэж байсан бол 2010 оноос хойш хөдөө аж ахуйн салбарт учирсан байгалийн гамшиг, үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувийн жин буурч, улмаар үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын эзлэх хувийн жин өссөөр байна. 2017 онд Булган аймгийн мал сүрэг хангайн бүсийн аймгуудын нийт мал сүргийн 13.8 хувийг эзэлж байгаа нь өмнөх оноос 1.2 пунктээр буурсан байна. Улсын хэмжээнд 2017 онд 66219.0 мянган толгой мал тоологдсоны 5.1 хувийг манай аймгийн мал эзэлж байна. 2017 онд нийт мал сүргийн тоогоороо улсын хэмжээнд 12-р байрт байна. Нийт мал сүргийг 5 төрлөөр нь аймаг, сумтай харьцуулвал адуун сүргийн тоогоороо 6-р байр, үхэр сүргийн тоогоороо 6-р байр, хонин сүргийн тоогоороо 8-р байр, ямаан сүргийн тоогоороо 14-р байр, тэмээн сүргийн тоогоороо 17-р байранд тус тус орж байна. Улсын хэмжээнд 2017 онд 169.7 мянга, хангайн бүсэд 69.1 мянган малчин өрх байна. Малчин өрх нь жилийн 4 улиралд малаа маллаж ашиг шимийг нь авч, амьжиргааны эх үүсвэр болгож буй малчин өрх юм.
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2018 оны 3-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 13. 13 цаг 09 минут
Хүн ам: 2018 оны 1-р улирлын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 236 хүүхэд, нас барсан 83 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 25 буюу 9.3 хувиар буурсан бол нас баралт 9 буюу 12.1 хувиар өсжээ. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайгч иргэн 432 болсны 237 нь эмэгтэй байна. Ажил хайгч иргэдийн 0.2 магистр, докторын, 20.4 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 3.7 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.6 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 57.9 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 10.2 хувийг суурь боловсролтой, 2.1 хувийг бага боловсролтой, 0.9 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс Нийгмийн даатгал:Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2018 оны 1-р улирлын байдлаар 2384.4 сая төгрөг, зарлага 8635.9 сая төг болж өмнөх оны мөн үеийнхээс орлого 346.7 сая төг буюу 16. хувиар буурч, зарлага 156.1 сая төг буюу 2.9 хувиар өслөө. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 282.7 сая төгрөгөөр буурсан нь эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлогогүй байгаа нь
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2017 оны хүн амын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 04 сар 06. 12 цаг 26 минут
I.1 Хүн амын тоо: Хүн амын тоо Улсын хэмжээнд 3131750 болж 68182 хүн буюу 2 хувиар өссөн бол хангайн бүсэд 593674 хүн болж 7925 буюу 1.3 хувиар өссөн байна. Булган аймгийн хүн ам 2017 онд 62026 болж өмнөх оноос 877 хүн буюу 1.4 хувиар өссөн байна. I.2 Хүйсийн харьцаа: Монгол улсын хүн амын 1536859 буюу 49.1 хувь нь эрэгтэй 1594891 буюу 50.9 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Хангай бүсд 295123 буюу 49.7 хувь нь эрэгтэйчүүд 298551 буюу 50.3 хувь нь эмэгтэйчүүд байна. Улс болон Хангай бүсд эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс олон байгаа бол манай аймагт эсэргээрэй байна. I.3 Хүн амын жилийн дундаж өсөлтийн хувь: Булган аймгийн сумдын хүн амын жилийн дундаж өсөлтийн дүр төрх 2006-2011 онд Тэшиг (-0.6), Гурвабулаг (-0.5), Дашинчилэн (-0.4) буурч байсан бол 2012-2017 онд Сэлэнгэ сумын хүн ам (-0.2) хувиар буурч, бусад сумдын хүн ам (0.1-4.4) хувиар өссөн байна. 2012-2017 онд хүн амын дундаж өсөлтийн хувь хамгийн өндөр Орхон сум (4.4), Бугат сум (3.9) Дашинчилэн сум (3.7) байна.
Дэлгэрэнгүй

2-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 03 сар 13. 11 цаг 20 минут
2-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

1-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 03 сар 13. 11 цаг 20 минут
1-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2018 оны 2-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 03 сар 13. 10 цаг 42 минут
Хүн ам: 22018 оны 2-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 167 хүүхэд, нас барсан 51 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 13 буюу 7.7 хувиар, нас баралт 9 буюу 17.6 хувиар тус тус өсжээ.2-р сарын байдлаар 191 хүн шилжин ирж, 200 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 34 буюу 16 хувиар, шилжин явсан хүн 100 буюу 34 хувиар тус тус буурсан байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайгч иргэн 1004 болсны 489 нь эмэгтэй байна. Ажил хайгч иргэдийн 0.3 магистр, докторын, 16.5 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 3.6 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 3.8 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 60.2 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 11.9 хувийг суурь боловсролтой, 2.6 хувийг бага боловсролтой, 1.2 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс Нийгмийн даатгал: Нийгмийн халамжийн сангаас 2018 оны 2-р сарын байдлаар 5558 хүн 753.4 сая төгрөгийн тэтгвэр, тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үеийнхээс нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж авагчид 67.8 сая.төг буюу 9.9 хувиар өсч харин нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2018 оны 1-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2018 он 02 сар 12. 15 цаг 51 минут
Хүн ам: 2018 оны 1-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 94 хүүхэд, нас барсан 29 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 26 буюу 27 хувиар, нас баралт 10 буюу 34 хувиар тус тус өсжээ. 1-р сарын байдлаар 108 хүн шилжин ирж, 125 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 25 буюу 23.1 хувиар өсч, шилжин явсан хүн 65 буюу 65.7 хувиар буурсан байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайгч иргэн 705 болсны 351 нь эмэгтэй байна. Ажил хайгч иргэдийн 0.4 магистр, докторын, 18.7 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 3.1 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.7 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 58.9 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 9.8 хувийг суурь боловсролтой, 3.4 хувийг бага боловсролтой, 1.4 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс Нийгмийн даатгал: Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2018 оны 1-р сарын байдлаар 646.2 сая төгрөг, зарлага 2643.1 сая төг болж өмнөх оны мөн үеийнхээс орлого 210.4 сая төг буюу 24.6 хувиар буурч, зарлага 112.4 сая төг буюу 4.4 хувиар өслөө.
Дэлгэрэнгүй

12-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2018 он 01 сар 17. 12 цаг 01 минут
12-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ Булган суманд /2019 оны 6-р сарын 05-ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1700
  Хонины мах, кг 9500
  Үхрийн мах, кг 10250
  Ямааны ястай мах, кг 7500
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 1500
  Ноолуур, кг 70000
  Бензин, А-80 1770
  Бензин, А-92 1955
  Дизелийн түлш 2410

 

 

  Жилийн танилцуулга
  Сарын танилцуулга
  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого