2019 оны 3-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 05 сар 02. 06 цаг 55 минут
2019 оны 3-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2019 оны 3-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 17. 09 цаг 57 минут
Хүн ам: 2019 оны 1-р улирлын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 246 хүүхэд, нас барсан 40 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 79 буюу 47 хувиар буурсан бол нас баралт 48 буюу 94 хувиар өсжээ.1-р улирлын байдлаар 131 хүн шилжин ирж, 103 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 67 буюу 33 хувиар, шилжин явсан хүн 102 буюу 49.7 хувиар тус тус буурсан байна. . Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт:Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 571 байгаагийн 295 нь эмэгтэй байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 0.2 хувийг магистр, докторын, 18.4 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 3.7 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 5.4 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 59.9 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 8.4 хувийг суурь боловсролтой, 2.8 хувийг бага боловсролтой, 1.2 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна.Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

Хүн ам, орон сууцны тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд Төрийн албан хаагчдын ХАӨМСан дах мэдээллийн баяжилт, засварын ажлыг хийж байна.

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 03. 02 цаг 36 минут
Монгол Улсын “Статистикийн тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “а”-д хүн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогыг 10 жил тутамд явуулна гэж заасны дагуу “Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллого”, “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан”-г сайжруулах ажлын хүрээнд 2019 оны 04-р сарын 02-ны өдөр Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар, Булган аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Хөгжимт жүжгийн театр, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Санхүүгийн хяналт аудитын алба,Булган аймгийн аудитын газар, Мал эмнэлэгийн газрын 148 албан хаагч /өрхийн/ 445 хүний мэдээллийг засварлах ажлыг Булган сумын багийн засаг дарга нартай хамтран зохион байгуулан ажиллаа.
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2018 оны "Хөдөө аж ахуйн салбар"-ын танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 04 сар 01. 04 цаг 46 минут
2018 онд Булган аймгийн мал сүрэг хангайн бүсийн аймгуудын нийт мал сүргийн 13.6 хувийг эзэлж байгаа нь өмнөх оноос 0.2 пунктээр буурсан байна. Улсын хэмжээнд 2018 онд 66460.2 мянган толгой мал тоологдсоны 5.0 хувийг манай аймгийн мал эзэлж байна. 2018 онд нийт мал сүргийн тоогоороо улсын хэмжээнд 11-р байрт байна. Нийт мал сүргийг 5 төрлөөр нь аймагтай харьцуулвал адуун сүргийн тоогоороо 8-р байр, үхэр сүргийн тоогоороо 6-р байр, хонин сүргийн тоогоороо 9-р байр, ямаан сүргийн тоогоороо 14-р байр, тэмээн сүргийн тоогоороо 16-р байранд тус тус орж байна. Мал тооллогын дүнгээр 2018 оны жилийн эцэст манай аймаг мал сүргийн нийт дүн 3305.5 мянган толгойд хүрч, 2017 оныхоос 1.7 хувь буюу 56.1 мянгаар буурлаа. Малын төрлөөр нь авч үзвэл адуу 17.8 мянга буюу 6.8 хувиар, үхэр 28.6 мянга буюу 10.1 хувиар, хонь 16.2 мянга буюу 0.9 хувиар тус тус буурсан бол тэмээ 15 толгой буюу 1.1 хувиар, ямаа 6.5 мянга буюу 0.6 хувиар өссөн байна. Улсын хэмжээнд 2018 онд 169.7 мянга, хангайн бүсэд 69.1 мянган малчин өрх байна. Малчин өрх нь жилийн 4 улиралд малаа маллаж ашиг шимийг нь авч, амьжиргааны эх үүсвэр болгож буй малчин өрх юм. Улсын хэмжээний малчин өрхийн 4.9 хувийг, хангайн бүсийн
Дэлгэрэнгүй

2019 оны 2-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 19. 00 цаг 55 минут
2019 оны 2-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2019 оны 2-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 18. 10 цаг 45 минут
Хүн ам: 2019 оны 2-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 159 хүүхэд, нас барсан 59 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 8 буюу 4.7 хувиар буурсан бол, нас баралтын бүртгэл 8 буюу 15.6 хувиар тус өсчээ. 2-р сарын байдлаар 131 хүн шилжин ирж, 103 хүн шилжин явсан нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шилжин ирсэн хүн 67 буюу 33 хувиар, шилжин явсан хүн 102 буюу 49 хувиар тус тус буурсан байна. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт:Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайгч иргэн 1641 болсны 759 нь эмэгтэй байна. Ажил хайгч иргэдийн 0.3 магистр, докторын, 16.5 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 3.4 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 4.4 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 58.8 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 12.6 хувийг суурь боловсролтой, 2.9 хувийг бага боловсролтой, 1.2 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫГ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТООЛЛОГЫН КОМИССЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 05. 01 цаг 39 минут
Монгол Улсын “Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль”-ийн дагуу Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 76 тоот тогтоолоор Хүн ам, орон сууцны 2020 оны Улсын ээлжит тооллогын товыг 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-наас 9-нд шилжих шөнийн 00.00 цагаар тогтоож, мөн өдрийн УИХ-ын 77 дугаар тогтоолоор тооллогын Улсын комиссыг Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар ахлуулан байгуулсан.Хүн ам, орон сууцны тооллогын аймгийн тооллогын комиссын орлогч дарга, аймгийн статистикийн хэлтсийн дарга М.Мөнхбат Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын аймгийн комиссын хурлыг нээж, удирдан явууллаа.
Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ӨРХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН САЙЖРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

Нийтэлсэн: 2019 он 03 сар 01. 02 цаг 19 минут
Монгол Улсын "Статистикийн тухай хууль" -ийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн "a"-д хүн ам, орон сууцны тооллогыг 10 жил тутамд явуулна гэж заасны дагуу "Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллого"-ын бэлтгэл ажлын хүрээнд "Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан"-гийн мэдээллийг шинэчлэх, засварлах ажлыг Булган аймгийн Булган суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Төрийн болон, төрийн өмчит байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын мэдээллийг шинэчлэх ажлыг төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

  7 хоногийн үнийн мэдээ Булган суманд /2020 оны 01-р сарын 22 ны байдлаар/

              Нэр төрөл Үнэ /төг/
  Гурил, I зэрэг, кг 1350
  Хонины мах, кг 7500
  Үхрийн мах, кг 8500
  Ямааны ястай мах, кг 5500
  Элсэн чихэр, кг 2000
  Цагаан будаа, кг 2500
  Шингэн сүү, л 2000
  Ноолуур, кг 40000
  Бензин, А-80 1740
  Бензин, А-92 1855
  Дизелийн түлш 2480

 

  Жилийн танилцуулга
  Сарын танилцуулга
  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого