Булган аймгийн 2016 оны "Аж үйлдвэр, барилга, тээвэр, холбоон"-ы салбарын танилцуулга гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 15. 11 цаг 30 минут
Аж үйлдвэр: 2016 онд аж үйлдвэрийн салбарын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт оны үнээр 5711.5 сая төгрөг болж өмнөх оноос 35.1 хувиар буурсан байна. Нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн 4.7 хувийг уул уурхайн олборлох аж үйлдвэр, 63.9 хувийг боловсруулах аж үйлдвэр, 31.4 хувийг дулаан уус, ус үйлдвэрлэлт эзэлж байна. 2016 онд аймгийн уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлт 269.7 сая төгрөг болж өмнөх оноос 3.6 дахин буурсан нь хамгийн өндөр бууралттай байна. Аж үйлдвэрийн салбар нь 2016 онд 7786.3 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь өмнөх оноос 40.2 хувиар буурсан байна. Нийт борлуулалтын 3.5 хувийг уул уурхайн салбарт, 51.3 хувийг боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт, 45.2 хувийг дулааны салбарт хийсэн байна.
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2016 оны "Хөдөлмөр эрхлэлтийн танилцуулга" гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 13. 11 цаг 37 минут
Монгол улсын хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар бодлогын шинжтэй олон баримт бичиг, хууль эрхийн актууд хэрэгжиж байна. Тухайлбал, 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хууль, 2001 онд батлагдаж, 2007 онд шинэчлэн найруулсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, 2002 онд батлагдсан Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр болон Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2005-2008) зэрэг баримт бичгүүд байна. Монгол Улсын Засгийн газраас иргэдийг өөрийн мэргэжил, ур чадварын дагуу хүссэн ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн зах зээлийн үйлчилгээ, арга хэмжээнд хамрагдан дэмжлэг авах, өөрсдийн боломж, чадавхыг хөгжүүлэх замаар амьжиргаагаа дээшлүүлэх нөхцөл бололцоогоор хангахад чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг улс орны эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлага, хөрөнгө оруулалт, байгаль орчныг хамгаалах, дэд бүтцийн бодлого болон бүс нутгийн хөгжлийн онцлогтой уялдуулан хэрэгжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байна.
Дэлгэрэнгүй

5-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 09. 15 цаг 35 минут
5-р сарын инфографик танилцуулга гарлаа
Дэлгэрэнгүй

Булган аймгийн 2017 оны 5-р сарын "Нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга" гарлаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 09. 14 цаг 59 минут
Хүн ам: 2017 оны 5-р сарын байдлаар иргэний бүртгэлд шинээр төрсөн 471 хүүхэд, нас барсан 134 хүний бүртгэлийг бүртгэсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс шинэ төрсөн хүүхэд 4.8 хувиар, нас баралт 37 хувиар тус тус буурчээ. Эх сурвалж: ОӨУБГазрын Иргэний бүртгэлийн мэдээ Хөдөлмөр эрхлэлт: Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 273 болсны 151 эмэгтэй байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 16.8 хувийг бакалаврын болон дипломын боловсролтой, 4.4 хувийг тусгай мэргэжлийн дунд, 2.9 хувийг техникийн болон мэргэжлийн, 65.6 хувийг бүрэн дунд боловсролтой, 8.4 хувийг суурь боловсролтой, 1.1 хувийг бага боловсролтой, 0.4 хувийг боловсролгүй иргэд эзэлж байна. Эх сурвалж: Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс Нийгмийн даатгал: Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2017 оны 5-р сарын байдлаар 4852.4 сая төгрөг, зарлага 14065.9 сая төг болж өмнөх оны мөн үеийнхээс орлого 117.5 сая төг буюу 2.4 хувиар буурч, зарлага 1497.7 сая төг буюу 11.9 хувиар өслөө. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 117.5 сая төгрөгөөр буурахад тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого 31.1 сая.төг буюу 1.0 хувиар, ҮОМШӨ-ний даатгалын сангийн орлого 51.7 сая.төг буюу 20.8 хувиар, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого 91.3 сая.төг буюу 6.8 хувиар буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна.
Дэлгэрэнгүй

"Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээний 2015, 2016 оны судалгаа"-ны мэдээлэл цуглуулах ажил манай аймагт явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 09. 12 цаг 42 минут
Үндэсний Статистикийн хороо Азийн хөгжлийн банктай хамтран "Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээний 2015, 2016 оны судалгаа"-г анх удаа зохион байгуулж байна. Уг судалгаа нь үндэсний хэмжээнд "Эрчим хүчнийданс"-ыг байгуулах, эрчим хүчний статистикийн мэдээллийг бүрдүүлэх, ногоон хөгжлийн болон тогтвортой хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох, түүнчлэн НҮБ-ын "Байгаль орчны статистикийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд"-д зөвлөмж болгосон түлхүүр үзүүлэлтүүдийг бий болгоход чухал ач холбогдолтой юм.
Дэлгэрэнгүй

"Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр"-өөр алдрай бяцхан үрсдээ зориулан цэцгэн хэлбэртэй чихэрт нугалбар бэлтгэн тархаалаа.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 09. 12 цаг 31 минут
6-р сарын 1 -ны өдөр буюу "Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр" -т зориулан Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсийн ах, эгч нараас нь Булган аймгийн 0-18 насны хүүхдүүдийн статистик болон аймгийн нийгэм эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийг багтаасан цэцгэн хэлбэртэй иштэй чихэртэй нугалбар хийж бэлэг барилаа. Өхөөрдөм хөөрхөн дүү нартаа "Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр" Эх үрсийн баярын мэнд хүргье!!!
Дэлгэрэнгүй

Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, амьдралын туршлагын судалгаа манай аймагт явагдаж байна.

Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 09. 12 цаг 14 минут
Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын хүн амын сан, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй "Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, амьдралын туршлагын судалгаа"-г 2017 оны 5-р сарын 1-ны өдрөөс 6-р сарын 20-ны хооронд улсын хэмжээнд нэгэн зэрэг явуулж байна. Судалгаанд 15-64 -ны 7860 өрхийн 7860 эмэгтэйчүүдийг статситикийн санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон мэдээлэх цуглуулах ажил явагдаж байна. Манай аймгийн хувьд 15 сум 20 багийн 300 өрхийн 300 эмэгтэйчүүдийг сонгон мэдээлэл цуглуулах ажлыг 5-р сарын 11-ны өдрөөс эхлүүлэн явуулж байна.
Дэлгэрэнгүй

Булган аймагт сургалт эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 11. 11 цаг 11 минут
Булган аймагт сургалт эхэллээ. ҮСХ, Булган аймгийн Статистикийн хэлтэс хамтран Дэлхийн банкны “Ухаалаг засаг” төслийн дэмжлэгтэйгээр багийн Засаг дарга, сумын статистик хариуцсан ажилтнуудад зориулсан хоёр өдрийн сургалт өнөөдөр эхэллээ. Сургалтыг нээж аймгийн Засаг дарга З.Батзориг, ҮСХ-ны Тамгын газрын ГХХ-ийн дарга М.Ганчимэг нар үг хэлэв.
Дэлгэрэнгүй

      

2018.01.17-ний байдлаар, төг
    Алтан тариа I гурил кг 1500
    Цагаан будаа кг 2500
    Элсэн чихэр кг 2500
    Задгай сүү л 1500
    Хонины мах кг 4500
    Үхрийн мах кг 5500
    Ямааны мах кг 3500
    Бензин А-80  л 1500
    Бензин А-92  л 1650
    Дизель түлш  л 1750
    Цагаан ноолуур кг 50000
    Бор ноолуур кг 50000

7 хоногийн үнийн мэдээний динамик

 

  ХАӨМСанд хийгдэж буй ажил
  Мэдээ тайлангийн маягт
  Динамик судалгаа
  Заавар аргачлал
  Хууль эрх зүй
  ААНБ улсын тооллого